De Evangelische Roze Viering van 25 september 2022

25 september 2022:
‘Met God is alles mogelijk’


Je bent van harte welkom in de viering van 25 september in de Oranjekerk in Amsterdam.

Dennis Mohn verzorgt de overdenking; Sanne Kleis-Kok en vrienden verzorgen de muzikale begeleiding. Het thema is ‘Met God is alles mogelijk’ en de lezing is uit Matteüs 19: 16-26.

Samen met Dennis denken we de komende viering na over het thema. Het verhaal van de rijke jongeling die langzaam afdruipt en de discipelen die verdwaasd alles aan zien en zeggen, maar hoe zit het dan wie kan dan nog gered worden? Dan komt Jezus met de bekende woorden: ‘met God is alles mogelijk’. Dennis gaat ons uitdagen om samen met hem daarover na te denken.

Dennis Mohn woont samen met zijn vrouw Lara en hun zoon Finnian in Vlaardingen en daar gaat hij voor bij de kerk van de Nazarener. Voor Dennis is het belangrijk dat de gemeente boven alles een plek is waar je niet alleen jezelf mag zijn maar waar je vooral jezelf mag worden – waardig, geliefd en aanvaard – een kind van God. We zijn nieuwe schepping volgens de apostel Paulus en nu mogen we leren leven volgens wie we al zijn. Daarin staat liefde centraal. In deze liefde vinden we vergeving, redding, zekerheid, hoop, troost, en zin voor het leven.

Verder is het voor Dennis van belang dat we deelnemen aan Gods unieke missie. Deze missie is de wereld te laten weten dat Gods liefde voor iedereen beschikbaar is en we deze liefde mogen ontvangen en verwerkelijken op onze reis in leven en geloof.

 

Dennis MohnSanne Kleis-Kok en vrienden

De lezing is uit Matteüs: 19:16-26 ‘Binnengaan in het koninkrijk van de Hemel’

16 Nu kwam er iemand naar Jezus toe met de vraag: ‘Meester, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwige leven te verwerven?’ 17 Hij antwoordde: ‘Waarom vraag je me naar het goede? Er is er maar één die goed is. Als je het leven wilt binnengaan, houd je dan aan zijn geboden.’ 18 ‘Welke?’ vroeg hij. ‘Deze,’ antwoordde Jezus, ‘pleeg geen moord, pleeg geen overspel, steel niet, leg geen vals getuigenis af, 19 toon eerbied voor uw vader en moeder, en ook: heb uw naaste lief als uzelf.’ 20 De jongeman zei: ‘Daar houd ik me aan. Wat kan ik nog meer doen?’ 21 Jezus antwoordde hem: ‘Als je volmaakt wilt zijn, ga dan naar huis, verkoop alles wat je bezit en geef de opbrengst aan de armen; dan zul je een schat in de hemel bezitten. Kom daarna terug en volg mij.’ 22 Na dit antwoord ging de jongeman terneergeslagen weg; hij had namelijk veel bezittingen.

23 Jezus wendde zich tot zijn leerlingen: ‘Ik verzeker jullie: slechts met grote moeite zal een rijke het koninkrijk van de hemel binnengaan. 24 Ik zeg het jullie nog eens: het is gemakkelijker voor een kameel om door het oog van een naald te gaan dan voor een rijke om het koninkrijk van God binnen te gaan.’ 25 Toen de leerlingen dit hoorden, waren ze hevig ontzet en vroegen: ‘Wie kan er dan nog gered worden?’ 26 Jezus keek hen aan en antwoordde hun: ‘Bij mensen is dat onmogelijk, maar bij God is alles mogelijk.’